1η Συνεδρίαση της Ολομέλειας του Εθνικού Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας – Ε.ΣΥ.Δ.Υ.

0

Την Τετάρτη 31/01/2018 πραγματοποιήθηκε η 1η Συνεδρίαση της Ολομέλειας του Εθνικού Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας (Ε.ΣΥ.Δ.Υ.), υπό την Προεδρεία του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, κου Ι. Μπασκόζου.

Ο Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, αφού καλωσόρισε τα μέλη του Συνεδρίου και ευχήθηκε καλή συνεργασία και καλή επιτυχία στις εργασίες του Συμβουλίου, επεσήμανε τη σπουδαιότητα λειτουργίας του Συμβουλίου και αναφέρθηκε στις αρμοδιότητές του, οι οποίες σύμφωνα με το Ν. 4461/28.03.2017 Τ.Α’ άρθρο 21, παρ.5, είναι:

«α) Ασκεί την επιστημονική εποπτεία των φορέων Δημόσιας Υγείας, που εποπτεύονται διοικητικά από τον Υπουργό Υγείας, με βάση επιστημονικώς τεκμηριωμένα κριτήρια αξιολόγησης και εναρμονίζει, επιστημονικά, το προγραμματικό έργο όλων των φορέων που σχετίζονται με τη Δημόσια Υγεία μέσα στο πλαίσιο και τις προτεραιότητες που θέτει ο εθνικός στρατηγικός σχεδιασμός για τη Δημόσια Υγεία. Σε περίπτωση αμφισβητήσεων σχετικά με θέματα δημόσιας υγείας, διευθετεί προβλήματα που προκύπτουν από την επικάλυψη αρμοδιοτήτων φορέων Δημόσιας Υγείας.

β) Σχεδιάζει, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες και τους συναρμόδιους φορείς Δημόσιας Υγείας, την Εθνική Στρατηγική για τη Δημόσια Υγεία, καθορίζει τους σκοπούς, τις προτεραιότητες και τις στρατηγικές παρέμβασης, την εξειδίκευσή τους σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και τους χώρους πραγματοποίησης και αξιολόγησης των παρεμβάσεων. Σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας εκπονεί το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία. Σε κάθε περίπτωση η Εθνική Στρατηγική, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης και το σύνολο των παρεμβάσεων εγκρίνονται με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και αποτελούν κατευθυντήριο οδηγό για τη δραστηριότητα όλων των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.

γ) Γνωμοδοτεί σε θέματα αξιολόγησης κινδύνων της Δημόσιας Υγείας.

δ) Ασκεί εποπτεία σε περιπτώσεις κρίσεων.

ε) Διαμορφώνει προτάσεις σε θέματα στρατηγικής για τη Δημόσια Υγεία.

στ) Γνωμοδοτεί για τα σχέδια αξιολόγησης ποιότητας, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.

ζ) Γνωμοδοτεί και εισηγείται προτάσεις για τις ερευνητικές προτεραιότητες για τη Δημόσια Υγεία.

η) Διαμορφώνει τη μεθοδολογία και τα κριτήρια ποιοτικού ελέγχου και τεκμηριωμένης αξιολόγησης του επιστημονικού έργου των εποπτευόμενων φορέων και των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης των δραστηριοτήτων τους.

θ) Διαμορφώνει κριτήρια για την αξιολόγηση και πιστοποίηση των δραστηριοτήτων κατάρτισης στη Δημόσια Υγεία.

ι) Συντάσσει ετήσια αναφορά για την κατάσταση της υγείας του ελληνικού πληθυσμού, η οποία υποβάλλεται στον Υπουργό Υγείας και στη Βουλή των Ελλήνων.

ια) Συνεργάζεται με αντίστοιχα ευρωπαϊκά όργανα, διεθνείς οργανισμούς και ιδρύματα, σε ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του και εισηγείται, σχετικά, στον Υπουργό Υγείας.

ιβ) Καθορίζει, σε συνεργασία με το ΚΕ.ΕΛ.Π.Ν.Ο. και την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, τα στοιχεία και τους δείκτες που συλλέγονται από το Χάρτη Υγείας του άρθρου 18, σχετικά με την υγεία των πολιτών και τη χρήση και ποιότητα των υπηρεσιών υγείας, ενώ, παράλληλα, ελέγχει και διασφαλίζει την ποιότητά τους, και συλλέγει και αξιοποιεί επιδημιολογικές μελέτες.

ιγ) Συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων, η οποία υποβάλλεται στον Υπουργό Υγείας.».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε:

Α) Στις Πολιτικές Δημόσιας Υγείας, οι οποίες είναι οι πολιτικές που παρεμβαίνουν σε παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η σωματική, ψυχική και κοινωνική ευεξία του ατόμου, δηλαδή η υγεία του. Επίσης παρεμβαίνουν σε παράγοντες περιβαλλοντικούς, διατροφικούς, κοινωνικούς, τρόπο ζωής, προστασία από λοιμώδη και μη μεταδοτικά νοσήματα με έμφαση στην πρόληψη και την αγωγή υγείας. Τα εργαλεία αυτών των Πολιτικών είναι η διακυβερνητική, η διατομεακή και η διεπιστημονική συνεργασία στη λογική της «ενιαίας υγείας».

Β) Στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τις νέες προκλήσεις όπως είναι:

η οικονομική κρίση, οι κοινωνικές ανισότητες, η γήρανση του πληθυσμού, η υψηλή επίπτωση χρόνιων εκφυλιστικών νοσημάτων, οι μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές και οι περιβαλλοντικές απειλές με την κλιματική αλλαγή, οι οποίες επηρεάζουν βασικά την υγεία μας.

Με βάση της Πολιτικές Δημόσιας Υγείας, άξονες δράσης θα είναι:

  • Σύνδεση της ΠΦΥ με τις υπηρεσίες και τις δράσεις Δημόσιας Υγείας, με σκοπό την αποτελεσματική πρόληψη και την προαγωγή της υγείας
  • Πρόληψη και έλεγχος των μη μεταδιδόμενων νοσημάτων. Επαγγελματική και περιβαλλοντική υγεία.
  • Διατροφή, Διατροφικοί κίνδυνοι, Παχυσαρκία, Κάπνισμα, Εξαρτήσεις, Φάρμακα
  • Κοινωνικές ανισότητες και Δημόσια Υγεία
  • Επείγουσες καταστάσεις δημόσιας υγείας. Διεθνής Υγειονομικός   Κανονισμός, διασυνοριακές απειλές για την υγεία, μεταδοτικά νοσήματα.
  • Στρατηγικές αντιμετώπισης μικροβιακής αντοχής και νοσοκομειακών λοιμώξεων
  • Διαχείριση εμβολίων και εμβολιασμών. Εμβολιαστική πρόληψη και Ανοσοποίηση
  • Ρόλοι και αρμοδιότητες: σχεδιάζοντας αποτελεσματικές και σύγχρονες δομές Δημόσιας Υγείας
  • Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στη δημόσια υγεία. Εκπαίδευση, εξειδίκευση, επαγγελματικές δεξιότητες . Διασφάλιση  της χρηματοδότησης των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.

Ολοι οι παριστάμενοι συμφώνησαν στη σημασία της αναβάθμισης των πολιτικών δημόσιας υγείας με έμφαση στην πρόληψη και την αγωγή υγείας, στα πλαίσια πολιτικών καθολικής κάλυψης του πληθυσμού και στην βαρύνουσα σημασία του σημαντικού έργου που καλείται να επιτελέσει το ΕΣΥΔΥ.