Προκήρυξη για θέσεις εργασίας από το ΚΕΕΛΠΝΟ

0

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο: «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση – PHILOS», ανακοίνωσε το ΚΕΕΛΠΝΟ.

Με 1.575 συμβασιούχους θα ενισχυθεί το ΚΕΕΛΠΝΟ σύμφωνα με ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του.

Οι προσλήψεις θα γίνουν να μπορέσει να υλοποιηθεί πρόγραμμα PHILOS για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών των προσφύγων και μεταναστών, με φορέα υλοποίησης το ΚΕΕΛΠΝΟ.

Για το αναγκαίο προσωπικό προς υλοποίηση του έργου συνάπτεται σύμβαση εργασίας μεταξύ του ΚΕΕΛΠΝΟ και του κάθε προσώπου, με διάρκεια έως δεκαοκτώ (18) μήνες ως και δυνατότητα παράτασης έως έξι (6) μήνες. Με τα πρόσωπα της κατηγορίας ΠΕ Νομικών, εφόσον έχουν την δικηγορική ιδιότητα, συνάπτεται σύμβαση έργου. Η διάθεση του προσωπικού σε τρίτους φορείς εκτός του ΚΕΕΛΠΝΟ, γίνεται με προγραμματική σύμβαση μεταξύ του ΚΕΕΛΠΝΟ και του αντίστοιχου νομικού προσώπου, που συνάπτεται από τους νομίμους εκπροσώπους τους, δυνάμει αποφάσεων των οργάνων Διοίκησης. Στην εν λόγω προγραμματική σύμβαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις διάθεσης του προσωπικού ιδιαίτερα η περιγραφή του ρόλου τους εντός των δημοσίων δομών.

Τα έργα του προγράμματος:

Παρεμβάσεις δημόσιας υγείας, λειτουργία συστήματος επιδημιολογικής επιτήρησης, συντονισμός εμβολιασμών στον εν λόγω πληθυσμό και εκτίμηση των συνθηκών υγιεινής των χώρων διαμονής των προσφύγων. Ως παρεμβάσεις δημόσιας υγείας νοούνται οι δράσεις που κρίνονται απαραίτητες για την πρόληψη εμφάνισης λοιμωδών και μη νοσημάτων.

Ενίσχυση των δομών του δημόσιου συστήματος υγείας, που περιλαμβάνει την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού δομών που ανήκουν στο δημόσιο σύστημα παροχής πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας στους τομείς της παιδιατρικής, της γυναικολογίας – μαιευτικής, της νοσηλευτικής και της ψυχικής υγείας, τη σύσταση και λειτουργία γραφείου υποδοχής και ενημέρωσης προσφύγων και μεταναστών στις δομές υγείας, την πρόσληψη διασωστών για την ενίσχυση των τομέων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) που έχουν επιβαρυνθεί με διακομιδές λόγω της προσφυγικής κρίσης.

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακες κατά κλάδο ή ειδικότητα με βάση τα κριτήρια και προσόντα. Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του τίτλου σπουδών ή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και κατά τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται άδεια/βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, μετά τη λήψη της άδειας.

Ως τίτλος σπουδών νοείται ο εκάστοτε απαιτούμενος από την ανακοίνωση. Ως εμπειρία στους ιατρούς δεν λαμβάνεται υπόψη ο υποχρεωτικός χρόνος εκπαίδευσής τους για την απόκτηση ειδικότητας. Στη διαγωνιστική διαδικασία των προσώπων δύνανται να συμμετέχουν και αλλοδαποί, υπήκοοι τρίτων χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον διαθέτουν νομιμοποιητικά έγγραφα διαμονής που τους παρέχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Κατανομή των θέσεων:

Υποέργο 1 (ΥΠ1): Επιστημονική Εποπτεία, Διαχείριση και Συντονισμός του Προγράμματος

Για την επιτυχή υλοποίηση του ΥΠ1 προτείνεται η πρόσληψη 40 ατόμων των κάτωθι ειδικοτήτων: • ΠΕ/ ΤΕ Επαγγελματίες Υγείας (10) • ΠΕ Φαρμακοποιών (1) • ΠΕ Στατιστικός (1) • ΠΕ Οικονομικού (15) • ΠΕ Διοικητικού (12) • ΠΕ Νομικός (1)

Υποέργο 2 (ΥΠ2): Λειτουργία Συστήματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης, Συντονισμός Εμβολιασμών, Εκτίμηση συνθηκών υγιεινής και Παρεμβάσεις Δημόσιας Υγείας στον πληθυσμό προσφύγων/ μεταναστών

Για την επιτυχή υλοποίηση του ΥΠ2 προτείνεται η πρόσληψη 62 ατόμων των κάτωθι ειδικοτήτων: – ΤΕ Επισκέπτες/τριες Υγείας (46) – ΤΕ Επόπτες Δημόσιας Υγείας (6) – ΠΕ Βιοστατιστικής (2) – ΠΕ Πληροφορικής (2) – ΠΕ/ΤΕ Επαγγελματίες Δημόσιας Υγείας (6).

Υποέργο 3 (ΥΠ3): Υπηρεσίες Υγείας στο πεδίο Για την επιτυχή υλοποίηση του ΥΠ3 προτείνεται η πρόσληψη 610 ατόμων των κάτωθι ειδικοτήτων:

ΠΕ/ΤΕ Γενικοί Συντονιστές (7) • ΠΕ/ΤΕ Συντονιστές Υγειονομικών Υπηρεσιών (7) • ΠΕ/ΤΕ Συντονιστές Πεδίου (46) • ΠΕ Ιατροί (103) • ΠΕ Οδοντίατροι (5) • ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτές και εν ελλείψει ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών (88) • ΤΕ Μαιευτές/ Μαίες (56) • ΠΕ Ψυχολόγοι (79) • ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας/Κοινωνικοί Λειτουργοί (55) • ΔΕ Διασώστες/ Πληρώματος Ασθενοφόρων (36) • ΔΕ Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητές/Διερμηνείς (127)

Υποέργο 4 (ΥΠ4): Ενίσχυση των δομών του Δημόσιου Συστήματος Υγείας

Για την επιτυχή υλοποίηση του ΥΠ4 προτείνεται η πρόσληψη 862 ατόμων των κάτωθι ειδικοτήτων: • ΠΕ Ιατροί (220) • ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτές (140) • ΤΕ Μαιευτές/ Μαίες (85) • ΠΕ Ψυχολόγοι (60) • ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί/ Κοινωνικής Εργασίας (90) • ΔΕ Διασώστες/ Πληρώματος Ασθενοφόρων (104) • ΔΕ Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητές / Διερμηνείς (160) • ΠΕ Διοικητικού (3)

Υποέργο 6 (ΥΠ6): Στρατηγική Επικοινωνίας

Για την επιτυχή υλοποίηση του ΥΠ6 προτείνεται η πρόσληψη 2 ατόμων των κάτωθι ειδικοτήτων: • ΠΕ Δημοσιογραφίας (1) • ΠΕ Πληροφορικής (1)

Ανάρτηση ολόκληρης της πρόσκλησης έχει αναρτηθεί στην Κεντρική Υπηρεσία του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) http://www.keelpno.gr, στην ιστοσελίδα του, στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ Θεσσαλονίκης καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων στους οποίους εδρεύουν οι ως άνω υπηρεσίες.