Φοίτηση 220 πτυχιούχων στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας – Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

0

το ΕΣΔΥ ανακοίνωσε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημόσιας Υγείας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ηλεκτρονικά, από 20 Μαρτίου 2019 έως και 15 Μαΐου 2019.

 

«Φοίτηση στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας για την απόκτηση Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Δημόσια Υγεία, τη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και την Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020»

Το ακαδημαϊκό έτος 2019 -2020, θα γίνουν δεκτοί να φοιτήσουν στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), έως διακόσιοι είκοσι (220), πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) για την απόκτηση Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη Δημόσια Υγεία, τη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και την Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία.

Η φοίτηση στα ΠΜΣ είναι είτε πλήρης, (2 ακαδημαϊκά εξάμηνα) είτε μερική (4 ακαδημαϊκά εξάμηνα).

Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Οκτωβρίου 2019 και ολοκληρώνεται στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 για το πλήρους φοίτησης ή στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 για το μερικής φοίτησης. Στο παραπάνω χρονικό διάστημα συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας.

1. Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημόσιας Υγείας (ΠΜΣ ΔΥ), θα γίνουν δεκτοί να φοιτήσουν πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ), σχετικών με επιστήμες Υγείας, Βιολογικές και Θετικές επιστήμες, επιστήμες της Γης και Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές επιστήμες.

Το ΠΜΣ ΔΥ παρέχει τρεις (3) κατευθύνσεις:

(α) Γενική ( έως 30 φοιτητές)

(β) Λοιμώδη Νοσήματα-Εργαστηριακή Δημόσια Υγεία (έως 10 φοιτητές)

(γ) Προαγωγή της υγείας παιδιών και εφήβων –Σχολική Υγιεινή (έως 50 φοιτητές)

Στη Γενική κατεύθυνση θα γίνουν δεκτοί να φοιτήσουν, πτυχιούχοι Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ), σχετικών με επιστήμες Υγείας, Βιολογικές και Θετικές επιστήμες, επιστήμες της Γης, Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές επιστήμες. ( έως 30 φοιτητές)

Στην Κατεύθυνση Λοιμώδη Νοσήματα – Εργαστηριακή Δημόσια Υγεία, θα γίνουν δεκτοί να φοιτήσουν υποψήφιοι πτυχιούχοι τμημάτων Ιατρικής, Βιολογίας και συναφών επιστημών, καθώς και Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εργαστηριακή εμπειρία.

Η φοίτηση και στις δύο Κατευθύνσεις (α, β) μπορεί να είναι είτε πλήρης, είτε μερική.

Ειδικότερα, η Κατεύθυνση Λοιμώδη Νοσήματα – Εργαστηριακή Δημόσια Υγεία περιλαμβάνει και πρακτική εργαστηριακή άσκηση στα Εργαστήρια Αναφοράς της ΕΣΔΥ, καθώς και στο Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας. Η πρακτική εργαστηριακή άσκηση ολοκληρώνεται στο Β’ Εξάμηνο σπουδών για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης και στα Β’ και Δ’ Εξάμηνα σπουδών για τους φοιτητές μερικής φοίτησης. ( έως 10 φοιτητές) Στις κατευθύνσεις (α), (β) θα γίνουν δεκτοί να φοιτήσουν συνολικά έως σαράντα (40) φοιτητές.

Στην κατεύθυνση Προαγωγή της υγείας παιδιών και εφήβων –Σχολική Υγιεινή θα γίνουν δεκτοί να φοιτήσουν, συνολικά, έως πενήντα (50) φοιτητές, πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ), σχετικών με επιστήμες Υγείας, Παιδαγωγικές επιστήμες, Βιολογικές και Θετικές επιστήμες, Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές επιστήμες.

Η φοίτηση στην κατεύθυνση Προαγωγή της υγείας παιδιών και εφήβων –Σχολική Υγιεινή του ΠΜΣ ΔΥ διαρκεί 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα. Στην κατεύθυνση αυτή, τα μαθήματα θα υλοποιούνται ένα τετραήμερο ανά μήνα: Πέμπτη και Παρασκευή, από 15.30μμ –21.00μμ., Σάββατο και Κυριακή από 9.00π.μ-18.00 μμ.

2. Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας (ΠΜΣ ΔΥΥ) θα γίνουν δεκτοί να φοιτήσουν πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ), σχετικών με επιστήμες Διοίκησης και Οικονομίας, Υγείας, Βιολογικές και Θετικές επιστήμες, επιστήμες της Γης και Κοινωνικές, Ανθρωπιστικές και Πολιτικές επιστήμες.

Το ΠΜΣ ΔΥΥ παρέχει τρείς (3) κατευθύνσεις:

(α) Γενική

(β) β1. Οικονομική Αξιολόγηση (έως 10 φοιτητές)

β2. Οικονομική Αξιολόγηση για στελέχη των ένοπλων δυνάμεων ( έως 5 Φοιτητές)

Τα μαθήματα στις κατευθύνσεις (α) και (β) του ΠΜΣ ΔΥΥ θα πραγματοποιούνται 15.30μμ – 21.00μμ. καθημερινά.

Για τους φοιτητές μερικής φοίτησης τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται τρεις ημέρες την εβδομάδα στα Α’ και Β’ Εξάμηνα και δύο ημέρες την εβδομάδα στα Γ’ και Δ’ Εξάμηνα.

Στις κατευθύνσεις (α) και (β) θα γίνουν συνολικά δεκτοί να φοιτήσουν έως σαράντα (40) φοιτητές.

(γ) Διοίκηση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών. Η φοίτηση στην Κατεύθυνση Διοίκησης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών του ΠΜΣ ΔΥΥ διαρκεί 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Στην κατεύθυνση αυτή, τα μαθήματα θα υλοποιούνται ένα τετραήμερο ανά μήνα: Πέμπτη και Παρασκευή, από 15.30μμ –21.00μμ., Σάββατο και Κυριακή από 9.00π.μ-18.00 μμ.

Στην κατεύθυνση Διοίκησης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, θα γίνουν δεκτοί να φοιτήσουν έως σαράντα (40) φοιτητές.

Για την επιλογή των υποψηφίων στην κατεύθυνση αυτή, πέραν των λοιπών προσόντων, θα ληφθεί υπόψη και η συνάφεια του πτυχίου ή/και της επαγγελματικής δραστηριότητάς τους με τις νοσηλευτικές υπηρεσίες.

3. Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επαγγελματικής και Περιβαλλοντικής Υγείας (ΠΜΣ ΕΠΥ) θα γίνουν δεκτοί να φοιτήσουν, συνολικά, έως πενήντα (50) φοιτητές.

Το ΠΜΣ ΕΠΥ παρέχει δύο (2) κατευθύνσεις:

(α) Γενική, για πτυχιούχους Ιατρικών Σχολών (έως 25 φοιτητές)

(β) Υγιεινής Περιβάλλοντος, για διπλωματούχους όλων των τμημάτων Πολυτεχνείων ή Πολυτεχνικών Σχολών, πτυχιούχους Περιβαλλοντικών επιστημών των πανεπιστημίων, πτυχιούχους του τμήματος Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας (Κατεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής) και των Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών των ΤΕΙ (έως 25 φοιτητές)

Για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων της εκπαίδευσης, οι φοιτητές των κατευθύνσεων των ΠΜΣ ΔΥ, ΔΥΥ και ΕΠΥ πρέπει να καταβάλλουν το ποσό των επτακοσίων ευρώ (700 €), σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση (350 €), καταβάλλεται κατά την εγγραφή του φοιτητή. Το υπόλοιπο ποσό (350 €), καταβάλλεται κατά την έναρξη του Β΄ εξαμήνου (για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης) και του Γ΄ εξαμήνου (για τους φοιτητές μερικής φοίτησης). Οι φοιτητές της Κατεύθυνσης Προαγωγή της υγείας παιδιών και εφήβων –Σχολική Υγιεινή (ΠΜΣ ΔΥ) και της Κατεύθυνσης Διοίκησης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών (ΠΜΣ ΔΥΥ) πρέπει να καταβάλλουν το ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500 €), σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση (750 €), καταβάλλεται κατά την εγγραφή του φοιτητή. Το υπόλοιπο ποσό (750 €), καταβάλλεται κατά την έναρξη του Γ΄ εξαμήνου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ηλεκτρονικά, από 20 Μαρτίου 2019 έως και 15 Μαΐου 2019.

Για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, οι υποψήφιοι επιλέγουν τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://esdy.classter.com/actions/admission

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει αίτηση μόνο σε ένα ΠΜΣ και για μία μόνο Κατεύθυνση.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

(1) Δικαιολογητικά που υποβάλλονται υποχρεωτικά (ως συνημμένα αρχεία) μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση

 •  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναγράφεται: α) το ΠΜΣ για το οποίο γίνεται η αίτηση, η κατεύθυνση και ο τρόπος φοίτησης (πλήρης ή μερική), β) ότι τα στοιχεία που δηλώνονται στην ηλεκτρονική αίτηση είναι αληθή και αποδεικνύονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
 • Αντίγραφο του βασικού τίτλου σπουδών / διπλώματος, στο οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης αυτού. Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό με δύο δεκαδικά ψηφία. Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται επιπλέον: α) Επίσημη μετάφραση του τίτλου σπουδών και β) πιστοποιητικό αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ περί ισοτιμίας ή ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με την βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων (το πιστοποιητικό μπορεί να κατατεθεί μέχρι και την ημέρα των συνεντεύξεων).
 •  Μια (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας σε μορφή JPG.
 • Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Η έλλειψη αποστολής των παραπάνω δικαιολογητικών, οδηγεί στον αποκλεισμό του υποψήφιου από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής.

(2) Δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή κατά την προσέλευση του υποψηφίου στη συνέντευξη

Δύο (2) συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από καθηγητές οποιασδήποτε βαθμίδας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ή/και από διευθυντικά στελέχη δημόσιων και ιδιωτικών φορέων. Οι επιστολές πρέπει να είναι γραμμένες σε προτυποποιημένο έντυπο της ΕΣΔΥ, το οποίο παρέχεται στη διεύθυνση: http://www.esdy.edu.gr/default.aspx?page=nea_sxolis_prokirixeis_metapt.

Όσοι υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης, θα κληθούν να προσέλθουν σε γραπτή εξέταση κατανόησης της αγγλικής γλώσσας, σε κείμενο σχετικό με το αντικείμενο κάθε προγράμματος και σε γραπτή εξέταση κατανόησης βασικών εννοιών:

α) Δημόσιας Υγείας για το ΠΜΣ ΔΥ,

β) Διοίκησης και Οικονομίας, για το ΠΜΣ ΔΥΥ,

γ) Επαγγελματικής και Περιβαλλοντικής Υγείας για το ΠΜΣ ΕΠΥ – Γενική Κατεύθυνση και

δ) Αρχών προστασίας Περιβάλλοντος για το ΠΜΣ ΕΠΥ – Κατεύθυνση Υγιεινή Περιβάλλοντος.

Διευκρινίσεις και ειδικές λεπτομέρειες (π.χ. ενδεικτική βιβλιογραφία) για την γραπτή εξέταση κατανόησης βασικών εννοιών για όλα τα ΠΜΣ, θα ανακοινωθούν έως την Παρασκευή 15/3/2019 στην κεντρική ιστοσελίδα της ΕΣΔΥ.

Οι γραπτές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν από 3 – 7 Ιουνίου 2019, στην ΕΣΔΥ σε ημερομηνίες και ώρες, οι οποίες θα ορισθούν και θα αναρτηθούν στην κεντρική ιστοσελίδα της ΕΣΔΥ. Στη συνέντευξη θα κληθούν μόνο όσοι υποψήφιοι έχουν επιτυχή επίδοση (δηλ. βαθμό 50 και άνω) τόσο στα αγγλικά όσο και στην γραπτή εξέταση κατανόησης βασικών εννοιών. Οι υποψήφιοι, κατά την προσέλευση στη συνέντευξη, προκειμένου να αποδείξουν στην επιτροπή επιλογής την ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους δραστηριότητα, οφείλουν να έχουν μαζί τους τα αντίστοιχα αποδεικτικά στοιχεία.

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν από 18 Ιουνίου – 5 Ιουλίου 2019, στην ΕΣΔΥ σε ημερομηνίες και ώρες, οι οποίες θα αναρτηθούν στην κεντρική ιστοσελίδα της ΕΣΔΥ. Η πρόσκληση για τις γραπτές εξετάσεις κατανόησης της αγγλικής γλώσσας και των βασικών εννοιών, ανά ΠΜΣ και η επίδοση σ΄ αυτές, η πρόσκληση για τη συνέντευξη, καθώς επίσης και η τελική βαθμολογία των υποψηφίων, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΣΔΥ, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, χωρίς άλλη ειδοποίηση.

Οι επιλεγέντες οφείλουν να προσκομίσουν στη Διεύθυνση Γραμματείας της ΕΣΔΥ – Γραφείο Εκπαίδευσης, από 26 Αυγούστου έως 6 Σεπτεμβρίου 2019 τα παρακάτω:

 •  Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχονται τη θέση φοίτησής τους στο ΠΜΣ που επελέγησαν (έντυπο δήλωσης διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.esdy.edu.gr/default.aspx?page=nea_sxolis_prokirixeis_metapt). 
 • Την αίτηση υποψηφιότητας που υπέβαλλαν ηλεκτρονικά.
 •  Την υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 που υπέβαλλαν ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας.
 • Αντίγραφο του βασικού τίτλου σπουδών / διπλώματος (ευκρινές, όχι επικυρωμένο)
 • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας (ευκρινές, όχι επικυρωμένο).
 •  Επίσημη μετάφραση του τίτλου σπουδών και πιστοποιητικό αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ περί ισοτιμίας ή ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με την βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων για τίτλους του εξωτερικού (ευκρινή, όχι επικυρωμένα).
 • Μια (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
 • Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (ευκρινές, όχι επικυρωμένο).

Σε περίπτωση μη αποδοχής θέσης από επιλεγέντες υποψήφιους φοιτητές των ΠΜΣ ακ. έτους 2019- 2020, οι αντίστοιχες κενές θέσεις μπορεί να καλύπτονται από τους πρώτους κατά σειρά επιλαχόντες με βάση την σχετική κατάταξη επιλογής των υποψηφίων, ώστε να πληρούνται οι όροι της Προκήρυξης, του συνόλου έως διακοσίων είκοσι (220) πτυχιούχων για φοίτηση.

Λοιπά θέματα που αφορούν στην επιλογή και στην φοίτηση των φοιτητών, διέπονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας των ΠΜΣ της ΕΣΔΥ.

Κατεβάστε εδώ το pdf της ανακοίνωσης: esdy